Сециализирана изложба - Български Шнауцер Клуб Nero Absoluth Zorvan Bon Jovi von Shamad & Silver Rainbow Grimgerda Клубна среща

Изисквания на БРФК за допускане до развъждане

На 18.04.2015 г. Се проведе семинар за отговорниците по развъдна дейност на тема:
Синхронизиране на развъдната дейност и координиране на общи действия.

От датата на семинара са в сила следните изисквания за допускане на кучета до развъждане:

1. Допускат се само кучета с легитимни родословия, издадени от организазции, членуващи в FCI. 

2. Минималната възраст на допуснатите кучета е 15 месеца към датата на заплождане.

3. Допускат се кучета с миминмум 3 положителни оценки от екстериорни изложби в България, като поне 1 трябва да е от изложба с ранг CACIB.

- оценки ОТЛИЧЕН / EXCELLENT – за мъжките

- оценки  ОТЛИЧЕН / EXCELLENT или МНОГО ДОБЪР / VERY GOOD – за женските.

4. Документи, необходими за издаване на родословия:

- копия от родословията на родителите;

- акт за връзка, заверен с подписите на собствениците на мъжкото и женското куче;

- акт за раждане

- заявление за издаване на родословия – подава се до 50-тия ден от раждането на кученцата;

- копия от оценителните листа / работна книжка, удостоверяващи оценки и титли на родителите.

При подаване на документите кученцата трабва да са чипирани. ОРД или опълномощено лице удостоверяват чрез подписа си кой чип на кое кученце съответства.

При всяко издаване/заверка на родословие в БРФК се издава работна книжка на кучето, в която се вписват оценки и постижения от екстериорни изложби и изпити.

Това са минималните  условия, които всеки член на БРФК е длъжен да спазва.

Клубовете по породи запазват правото си да поставят допълнителни изисквания, свързани с породните особености на кучетата, допускани до разплод.

БШК има допълнителни изисквания:

Изискват се минимум  3 положителни оценки от екстериорни изложби – поне 1 от CACIB и 1 от Специализирана Клубна изложба;

Офталмологичен тест за PRA ( Прогресивна атрофия на ретината) и Cataract (Катаракта) - отрицателен - валиден 1 година след изследването. 

 

Успешно издържан изпит за Куче-придружител / Тест за характер с оценка Отличен или Мн. Добър.

Минималната възраст за допускане до развъждане е :

15 месеца – за цвергшануцер

18 месеца – за мител- и ризеншнауцер.

 

Всички останали изискванията на БШК са описани в Правилника за селекция и развъждане и  не противоречат на Правилника на БРФК.

На сайта ще намерите формуляри за Акт за заплождане и Селекционно удостоверение, което се попълва от собственика на женското куче и  се заверява от опълномощеното лице / ОРД при чипирането на кученцата и от ОРД при приемането на кучилото.

 Правилник за селекция и развъждане

 I.Постановления за селекция и развъждане

Чл.1. Общи положения

    1. Български шнауцер клуб е единственото признато от БРФК сдружение за развъждане на кучета от породите ризеншнауцер (РШ), мителшнауцер (МШ), цвергшнауцер (ЦШ) и също издател и собственик на селекционно-развъдната книга (СРК), призната и валидна от и за всички киноложки организации в страната и чужбина. Страната определяща стандарта е Германия.
    
    2. Международния правилник на FCI, правилника за селекция и развъждане на БРФК и следващите постановления са задължителни за всички селекционери от "Български шнауцер клуб" (БШК) . Тези правилници служат за развитие на планомерното чистопородно развъждане на породите застъпени в БШК, по отношение на техния екстериорен вид, типичната за породата психика, здравето им, както и по отношение запазването и развитието на работните им качества.
    3. Разпоредбите от Закона за юридическите лица с нестопанска цел са задължителни. Селекционерите са длъжни активно да съдействат за защита на животните, ката съблюдават при селекцията и отглеждането на кучетата действащите нормативни разпоредби, отнасящи се до защита на животните. Особено внимание следва да се обърне на човешкия контакт при отглеждане на кучетата.

     4. Ползването на правата и спазването на задълженията, съгласно тези постановление, предполага членства без ограничения в БШК. Не е позволено селекция и развъждане в БШК, на комерсиални селекционери и търговци на кучета. Особено внимание се обръща на параграф 11.

Чл.2. Право на селекционно развъждане
    
    1. Селекционер

За селекционер се счита собственика или наемателят на кучката към момента на покриването. Освен това за селекционер се счита само този, който е осигурил на кучката и кученцата непосредствено лично присъствие от момента на покриването до отдаване на кученцата. Тази задача не може да бъде прехвърляна на трети лица.

        A.Наем за селекционно развъждане

Отдаване на кучката под наем или наемането на кучка за целите на селекцията и развъждането става единствено след предварителното разрешение на Управителния съвет (УС). За наемните отношения се изготвя писмен договор, който своевременно (преди деня на покриването) се представя на главния отговорника по селекция и развъждане на БШК, предварително одобрен от УС. Препоръчва се изготвяне на договори за наем по образец на БРФК. Не могат да се използват за селекция и развъждане с договор за наем, кучета на лица не членове на БШК или на лица, на които им е забранен достъпа до селекционно -развъдната книга или регистъра.

        2. Използване за селекция и развъждане (СР)

СР се извършва само с кучета имащи родословия признати от FCI. За кучки с родословия от чужбина се издават и такива на БШК, най-късно при регистриране на кучилото. Двете родословия се прикрепват едно към друго. По-късни записвания се правят само върху родословието от БШК. За внесените от чужбина мъжки също се издават родословия от БШК.

        A. Възраст за СР

Възрастта за СР (определяща деня на покриване) се определя по следния начин:

- минимална възраст за МШ и РШ - 18 м.

- минимална възраст за ЦШ - 15 м.

След навършване на 8 год. кучките не могат да бъдат покривани. За мъжките кучета няма максимална възраст. По изключение в единични случай до отговорника за развъждане по порода може да бъде подадена молба (преди очакваното разгонване) с подробна писмена обосновка. Претенции за разрешение не се допускат - решението на отговорника за развъждане по порода се получава в писмен вид и е задължително.

        Б. Недостатъци изключващи кучетата от СР

Не се допускат до СР кучета, които не изпълняват формалните предпоставки или следните изключващи ги от СР недостатъци:

- тазобедрена дизплазия в определена степен, слаба психика, вродено глухота и слепота, значителни дефекти в захапката или челюстни аномалии, PRA, епилепсия, крипторхизъм, монорхизъм, албинизъм, погрешно оцветяване, деформация на скелета и други малформации от всякакъв вид.

    3. Предпоставки за СР

Преди всеки акт на покриване, селекционера и притежателя на мъжкото куче, трябва да се убедят, че и двете кучета изпълняват предпоставките за СР на БШК.

       А. Оценяване на СР

Кучетата трябва да се изпълнили предпоставките за СР. 
Допускат се кучета с миминмум 3 положителни оценки ( ОТЛИЧЕН / EXCELLENT – за мъжките и ОТЛИЧЕН / EXCELLENT или МНОГО ДОБЪР / VERY GOOD – за женските) от екстериорни изложби в България. Оценките трябва да са получени във възраст за разплод  - минимум на една Специализирана клубна изложба на БШК и 2 изложби с ранг CACIB, като се препоръчва посещение на три, при минимум двама различни съдии. В изключителни случаи, когато се налага, за трета оценка може да бъде считана и експертна оценка. Такава оценка важи еднократно и кучето трябва да бъде представено на следващата най-близка изложба. Разходите за самостоятелна оценка се дължат на съдията за СР, съгласно правилника за таксите на БШК.


        Б. Доказване на родителството

Ако съществува обосновано съмнение за родителството на посочените кучета за СР, отговорника за развъждане по порода в БШК има право да изисква доказателства за родителство, от упълномощена от него комисия. Като предпоставка за вписване на кучилото в селекционно развъдната книга (СРК). След представяне на експертизата се взима окончателно, задължително решение по отношение вписването в СРК.

Отговорника за развъждане по порода присъства при вземането на кръв от посочените за родители кучета. При връзки не отговарящи на правилника за селекция и развъждане към момента на акта на покривани, разходите остават за сметка на селекционера.

        В. Оценяване на HD (тазобедрена дисплазия)

Ризеншнауцерите и мителшнауцерите трябва да бъдат оценени преди акта на покриване. Допуска се СР само с кучета оценени с HD-A и HD-B.

        Г. Кондиция

Селекционерът е длъжен да поддържа своите кучета в най-добра кондиция и състояние. Всички кучета в развъдника трябва редовно да се ваксинират и обезпаразитяват. Разрешено е СР само със здрави физически и психически твърди и устойчиви кучета.

Кучките могат да имат само едно кучило през календарната година - определящ е деня на раждането. При много големи кучила отразяващи се отрицателно на кондицията на кучката, може да бъде разпореден, по предложение на отговорника за развъждане по порода, по-дълго възстановяване за период от 12 м. от последния ден на окучването. Продължителността на възстановителния период се отбелязва върху родословието от служба за СР.

        Д. Опитно СР

Опитно СР се прави само след разрешение на УС на БШК, който влиза във връзка с БРФК. най-малко 6 м. преди планираното покриване при подобно формулиране на СР начинание.

За евентуално разрешение, съдържанието и обхвата на опитното СР се издава задължително писмено решение. Одобрение следва при представяне на доказателствени материали (представяне на поколението).

        Е. Цветово СР

За чифтосване на цветови варианти при РШ, МШ, ЦШ, е необходимо предварително разрешение, молба, което се представя, чрез отговорника за развъждане по порода на УС на БШК, три месеца преди очакваното разгонване на кучката. Молбата се обосновава подробно в киноложки аспект, при точно посочване на целите на СР. Към молбата се прилагат всички необходими за взимане на решение, документи (родословия и др.).

При евентуално разрешение се издава писмено задължително решение, което може да следва и при определени ограничени условия.

        Ж. Инцест

Инцесът е недопустим. Евентуални връзки между родители и деца, както и между братя и сестри, се разрешават от УС на БШК след подаване на молба до отговорника за развъждане по порода.

Молбата се подава в писмен вид, 6 м. преди деня на покриване. Тя се обосновава подробно при точно дефиниране на целите на СР. Към нея се прилагат всички необходими за взимането на решение документи.

Решението за евентуално разрешение се издава в писмен вид и е задължително. В него могат да бъдат включени и определени условия (напр. представяне на поколението).

    4. Мъжко куче (производител)

Преди всеки акт на покриване, собственика на мъжкото куче трябва да се убеди, че то и подлежащата за връзка кучка изпълняват условията за СР на БШК.

Мъжките кучета на които е забранен достъп до СРК или регистъра, не могат да бъдат използвани за СР. Мъжките кучета могат да покриват само записани и оценени кучки, чиито собственици са членове на клуб на породата, обвързани с FCI, след описване и дефиниране на тези условия.

Актът на покриване се удостоверява от собственика на мъжкото куче. В селекционното удостоверение (СУ), в което той попълва само данните на за мъжкото куче. СУ селекционното удостоверение се връчва на собственика на женското куче, заедно с копие от родословието, оценките за екстериор, оценка за HD, както удостоверения от изложби и изпити. Не се разрешава акт на покриване при заболяване на едно от двете кучета. При покриване с куче от чужда страна, собственика на женската е длъжен да уведоми за този акт.

Всеки акт на покриване от страна на мъжко куче са вписва в развъдната книга.

        А. Книга за покриване.

Собственика на мъжкото куче за СР, трябва постоянно да води книга за покриване. Лицата отговарящи пред БШК за контрола за СР, както и собственици на женски кучета, трябва да имат достъп до нея. Препоръчва се книгата за покриване на БРФК. По този начин се гарантира единството на всички данни.След извършен акт на покриване, собственика на мъжкото куче трябва веднага да изпрати в службата за СР сведение по утвърден образец за покриването.

        Б. Възмездяване на покриването.

Препоръчва се размерът на възмездяването да се установи преди акта на покриване, по обвързващ, двамата собственици начин. То се изплаща след извършване на акта на покриване. Допълнителни или други уговорки се правят в писмен вид.

        В. Повтаряне на покриването.

При еднократно не забременяване на кучката, собственика на мъжкото куче дължи на собственика на женското, едно безвъзмездно покриване със същата кучка (при положение, че няма промяна в собствеността)

        Г. Изкуствено осеменяване.

За изкуствено осеменяване е необходима предварително разрешение на управителния съвет, което може да даде единствено при съблюдаване на международния правилник за СР на FCI. Молбата са подава най-малко 6 м. преди разгонването на кучката, до отговорника за развъждане по порода, в писмен вид.

Чл.3. Отглеждане на малките.

Водейки се по закона за защита на животните, всички кученца трябва да бъдат отгледани. За кученца,които не са жизнеспособни или имат явни уродства, се съобщава на отговорника по селекция и развъждане, след което се представят на ветринарен лекар, който взима решение за евентуална евтаназия.

    1. Обявяване на кучилото

За всяко покриване на кучката селекционерът трябва да съобщи веднага на отговорника по СР. В документа се посочва:

а). деня на покриване, очаквания ден на раждане и селекционера отговарящ за кучилото

б). при смяната на селекционера отговарящ за кучилото по време на раждането селекционера по порода трябва задължително да бъде уведомен и да даде съгласието си.

За родила или незабременяла кучка се съобщава на селекционера па порода, две седмици след деня определен за раждане. За кучило се признава всяко раждане, даже и ако не се отгледат кучета.

    2. Обезпаразитяване

Кученцата трябва да се обезпаразитят няколко дена преди основната имунизация. В програмата за обезпаразитявяне следва да се включи и майката.

    3. Имунизация

Към момента на приемане на кучилото, селекционера трябва да разполага с ветеринарен паспорт за всяко кученце с отбелязана първа имунизация, (най-малко гана, хепатит, лептоспироза, паровироза). Майката трябва също да е с пълна имунизация.

ЧЛ.4. Малко име на кучето

Малките имена на кучетата избира селекционера. Всяко малко име трябва ясно да се различава от вече използваните имена в този развъдник. От името трябва да личи ясно пола на кучето. Числа или други допълнения като отличителни белези са недопустими. Имената на всички кученца от едно кучило трябва да започват с една и съща буква. Кучилата получават по възходящ ред на азбуката, включително ако се развъждат няколко породи, или при едно единствено кучило за кучката, първата буква може да е произволна.

ЧЛ.5. Име на развъдник
      
    1.Заявяване на името

Заявяването за запазване на име на развъдник се депозира в службата за СР, минимум три месеца преди започване на развъдната работа. Заявява се първоначално желаното плюс две допълнителни резервни. За развъдника трябва да се избират български имена. Изключение може да се направи при членове от чужбина. Името на развъдника е допълнително име на кучето.

    2. Приемане на развъдник

Преди да бъде запазено име на развъдник, на селекционера се предоставя за попълване формуляр за приемане на развъдник (виж приложение), който той лично, попълва подробно. Един формуляр се изпраща на селекционера по порода, секретаря на клуба, а копия на регионалните отговорници.

Регионалния отговорник или селекционера по порода посещава развъдника. Селекционера се задължава да осигури проверката на обекта преди и след запазване на името. За предотвратяване на правни последици селекционера е задължен да съобщава на службата за СР и отговорника по селекция яз дадените породи, за всяка промяна на име, адрес или условия за СР. Горното изискване важи и за вече съществуващи развъдници.

    3. Запазване на развъдник

Запазва се име на развъдник само за породи на БШК. Името на развъдник е запазено за селекционера за развъдените лично от него кучета. Международно запазване на име на развъдник се заявява във FSI чрез ръководния орган на БШК, които от своя страна го внася в БРФК. С придобиването на запазено име селекционерът се задължава съвестно да съблюдава правилника за СР на БШК. Всеки нов селекционер получава актуалните правила за СР след потвърждаване на неговото име на развъдник.

    4. Общност на развъдници

Име на развъдници се запазва за селекционери, които живеят в едно домакинство с лица, развъждащи селекционно същите породи, само ако съществува общност на развъдници. Положителните и отрицателни последствия от всички действия в рамките на общността на развъдниците, касаят в еднаква степен всички участници в нея. Издадени потвърждения или ограничения са задължителни за всички участници в общността на развъдниците.

Участниците в общността на развъдниците трябва да са членове на една и съща областна група.

    5. Времетраене на запазването на име на развъдник

Времетраенето на име на развъдник важи за срока на членство в БШК. Прехвърляне на име на развъдник посредством продажба или дарение е невъзможно. Имена на развъдници не могат да се прехвърлят нито при преустановяване на СР, нито при смърт на селекционера. Изключения могат да бъдат направени единствено въз основа на писмена молба за законни наследници.

Всеки селекционер може по всяко време да се откаже от защита на името, като за него не може да бъде запазено друго име на развъдник за същата порода.

На селекционери санкционирани за сериозни нарушения, може да бъде забранено ползването на име на развъдник. Това име се заличава от списъка на развъдниците, като не може да бъде ползвано по-късно от други селекционери.

    6. Оповестяване

Новите имена на развъдници се публикуват в клубните периодични издания, респективно в други официални киноложки издания.

Срокът за възражение, поради евентуална грешка или прилика с вече съществуващи имена на развъдници е четири седмици. Решени по възражение взима УС.

    7.Таксуване на вписвания

Издаването на родословия, преписи на родословия и удостоверения за запазено име на развъдник се таксуват задължително. Прилага се тарифата на БШК.

    8. Щемпел за отлична работа на развъдник

Щемпел се присъжда по допълнително указан ред.

Чл.6. Отдаване на кученцата

Кученцата не трябва да бъдат отдавани преди да бъдат подложени на оглед от селекционера по порода.

Отдаването на кученцата преди навършване на осем седмична възраст е забранено. Забранена е продажбата на кученца на търговци на кучета (към тях спадат и специализираните търговски магазини) и отдаването на цели кучила (три и повече кученца на едно лице). Установяването на подобно действие води до незабавна забрана на СР и изключване на селекционера. Между деня на имунизиране и и отдаването на кучетата трябва да са изминали поне пет дни. Селекционерът е длъжен да предостави информация на купувача без подкана своя екземпляр от селекционното удостоверение.

Чл.7. Дейност по селекция и развъждане

Селекционерът е длъжен да отразява писмено дейността по СР в своя развъдник. Препоръчва се селекционно-развъдна книга на БРФК. Лицата упълномощени да извършват контрол на СР имат право да ползват информация от книгата за водене на развъдник в присъствието на селекционера.

Чл.8. Нарушения

Груби нарушения на настоящите разпоредби или на действащите нормативни актове за защита на животните се третират съобразно Устава на БШК. При малки нарушения председателя на БШК може да наложи извънредна глоба. Във всички случай кученцата получават родословие със съответната отметка.

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВПИСВАНЕ

Чл.9. Общи положения

    1. Селекционерът е длъжен да осигури вписване във селекционно-развъдната книга на БШК, всички годни за селекция кученца от трите вида шнауцера. Междинни кучила без документация и тяхното вписване в книгите за СР на други обединения са недопустими.

Ако в същото домакинство се селекционират и други породи, те също трябва да бъдат вписвани в книги за СР, признати от БРФК.

    2. Само членове на БШК имат право на вписване на селекционирани от тях кученца от породите Ризен-, Мител - и Цвергшнауцер.

Чл.10. Служба за СРК

Воденето на СРК е единствено приоритет на служба СРК.

    1. Публикуване на селекционно-развъдна книга (СРК)

СРК се публикува ежегодно. СРК трябва постоянно да е на разположение на селекционерите и членовете на БШК.

        А. Вписване

Предпоставка за вписване в СРК е доказването на три поколения предци, вписани в книги за СРК, признати от БРФК или FCI.

Вписват се единствено действия, свързани със СР, които подлежат на контрол от страна на БШК по отношение на кучилото и СР. Ако при приемане на кучилото съществува съмнение на породната чистота на едно кученце, цялото кучило не се вписва. Службата за СРК е длъжна внимателно да провери всички данни преди вписването.
        Б. Доказателство за родителство

Ако възникне съмнение за родителство при приемането на кучилото, селекционера по порода има право да изисква доказването му в специализиран институт. когато данните от експертизата бъдат получени, се правят съответните вписвания в СРК. Селекционера по порада трябва да присъства ва взимането на кръвната проба от родителите. При връзка между кучета, чиито стопани не са спазили правилника за селекция и развъждане, всички разходи се поемат от селекционера.

От чужбина- Кучета внесени от чужбина се вписват, ако техните родословия се потвърдят от компетентната служба СРК в страната от която идва кучето.

Към молбите за вписване се прилагат съответните доказателствени материали на български език. Разходите по официалния превод са за сметка на молителя.

        В.Регистър

Като притурка към СРК се води и регистър. В регистъра могат да бъдат вписвани и кучета:

а). Чийто произход не може да бъде доказан в три поредни генерации, признати от FCI.

б). С непризнати родословия, чийто външен вид и психика отговарят на установените белези на породите-РШ, МШ, ЦШ, което се установява при предварителна проверка от поне един съдя за СР. Тази проверка се прави на възраст над 12м.

Въз основа на подадена молба тези кучета могат да бъдат допуснати да селекция е развъждане, ако са изпълнили следните предпоставки:

а). Резултат от HD изследване - и ри 3те вида шнауцери. HD-А

б). Да са получили оценка отличен, най-малко от три клубни изложби. Потомците от четвъртата генерация от такива родители, вписани в регистъра се вписват в СРК на БШК.

        Г. Притурка

Притурка към СРК на БШК документира

    кучетата победители, оценките за HD;

    резултатите от изпитите, кьорунгите;

    резултати от състезания по Ажилити , описания от екстериорни изложби;

    селекционни удостоверения;

    2. Родословие

Родословията се издават от слжбата за ДРК. Те са лични документи и съпътстват кучето, като издаването на документа става не по-късно от шестия месец, след раждането на кученцата. Родословието остава собственост но БШК. БШК има право да изисква по всяко време представянето на родословието или след смъртта на кучето да изисква връщането му.

        А. Промени

Промени и допълнения към родословието (без вписване на собственика и неговия адрес съгласно параграф 10.2.2.) се правят единствено от служба СР.

        Б. Смяна на собствеността

Родословие, евентуално признаване от чужбина и куче са неразделни едно от друго. При продажба на куче родословието се предава на купувача, без допълнително заплащане. Смяната на собствеността се вписва веднага от продавача и се подписва.
        В. Кьор- и лайстунг СР

Родословията от Кьор- и лайстунг СР или и двете са разноцветни и задължително се различават едно от друго.

        Г. Отдаване в чужбина

При отдаване в чужбина, родословието се изпраща предварително в служба СРК на БШК, която извършва необходимите действия за потвърждаването на родословието от БРФК. Това потвърждение се таксува съобразно действащата тарифа.

        Д. Регистрационни удостоверения

За кучетата вписани в регистъра се издава единствено регистрационни удостоверения, които по своето оформление се различават ясно от родословията на БШК. Предците на тези кучета се отбелязват само там, където са вписани в призната от FCI СРК. В противен случай тези полета получават съответната отметка, която ги прави невалидни.

    3. Записване на кучилото

Записването на кучилото става във времето между навършената 8 седмица от раждането до 12 седмица от раждането на кученцата. Молбата за вписване се подава от селекционера.

        А. Молба за вписване на кучелото

Молбата за вписване на кучилото представлява предвидения за целта формуляр за отразяване на кучилото. Той трябва да бъде попълнен точно и вярно (отговарящо на истината).

        Б. Документи

Формуляра за отразяване на кучилото се изпраща от селекционера в служба СРК с прилагане на следните документи:

    - молба за вписване на кучилото (докладна на отговорника за селекция и развъждане по порода);

    - карта за запазено име;

    - родословие на кучката (оригинал);

    - родословие на мъжкото куче (оригинал или копие);

    - документи за получени оценки на мъжкото и женското куче;

    - свидетелство от работни изпити и кьорунги (ако има такива);

    - свидетелства за шампионски титли, подлежащи на вписване;

    - резултати от изследване на HD (ако е предвидено такова);

    - такси за вписване на кучилото;

Службата за СРК, проверява документите и ако са редовни се издават родословия.

        В. Такси за вписване

Изчисляването на таксите за вписване става по действащите тарифи на БШК. Ако към доклада за отразяване на кучилото не е приложено платежна нареждане, респективно за сума в по-нисък размер, родословията се изпращат с наложен платеж.

        Г. Неверни данни

Ако след вписване на кучилото се окаже, че са използвани неверни данни, вписването се анулира и родословията се обявяват за невалидни. Публикация за това се прави в съответното издание. УС си запазва павото за съответни мерки спрямо виновните лица.

        Д. Преписи от родословия

Изгубени родословия се обявяват за невалидни след публикуване в съответното издание и след внимателна проверка на молбата, службата за СРК изготвя препис на родословието срещу такса.

        Е. При родословие на кучка върху него се добавят досегашни кучила и евентуални други допълнителни данни.

ІІІ. ДЕЙНОСТ НА ОТГОВОРНИКА ЗА СР

ЧЛ. 11. Общи положения

Отговорниците за СР са на разположение на всички членове за консултации и съвет по въпросите на СР. За това за отговорник за СР трябва да бъде избран само член, притежаващ необходимите познания за СР.

Отговорниците по СР са непосредствени консултационни партньори и съветници на членовете по въпросите за СР. Те контролират развъдниците и спазването на условията за СР.

    1. Упражняване на Отговорниците за СР

Упражняването на правата и задълженията във връзка с горепосоченото съветване по въпросите за СР е възможно след утвърждаване на УС на БШК. Утвърждаване следва, ако са налице личностните предпоставки и документални сведения за проведено успешно обучение.

    2. Подаване на молба

Молба за утвърждаване на длъжността за отговорник по СР се подава до УС на БШК. Предпоставки за подаване на молба са:

    непрекъсната членство в БШК - 5 години;

    успешно отглеждане на най-малко 3 кучила от породити РШ, МШ, ЦШ или висше образование по ветеринарна медицина;

    активна дейност за подобряване СР на БШК на породите РШ, МШ, ЦШ;

    участие в поне три приемания на кучила, извършени от действащ отговорник по СР;

    участие в поне един официален учебен курс на БШК;

    3.Отговорниците за СР се утвърждават след полагането на техния изпит и това се публикува в съответните издания. Селекционера сам избира отговарящия за него отговорник за СР от неговата местна група

Ако няма подходящ в местната група, тогава работата се поема от отговорника по селекция и развъждане по породи или друг посочен от него. Веднъж избран за едно кучило, отговорника може да бъде сменен само по много належащи причини и то след разрешение.

    4. Съдии за СР

Съдиите за СР развъждане са утвърдени отговорници за СР
    
    5. Отговорници за СР на областни групи

Те отговарят за селекционерите в тяхната областна група, за тяхното обучение и допълнителна квалификация. Те работят в тясно сътрудничество с отговорниците за СР по породи и поддържат непрекъснат контакт с тях. Те проверяват получени сигнали за нередности в СР и установяват фактическата дейност. Резултатите от проверките се съобщават на отговорниците за СР по породи.

    6. Комисия за СР

Предвид големината на клуба и спецификата в работата с отделните породи се избира Комисия за СР.

Чл. 13. Приемане на кучилото

Определения отговорник за селекционно развъждане трябва да направи първия оглед на кучилото през първата седмица след раждането. Приемането на кучилото трябва да стане между 49 И 55 ден след раждането.

    1. Цялото кучило трябва да се приеме в развъдника, в присъствието на майката.

    2. Отговорника за СР:

        А. проверява дали са спазени условията за СР;

        Б. добавя своя доклад към попълнената от селекционера и собственика на мъжкия молба за вписване на кучилото;

        В. подписва доклада, като вписва четливо своя членски номер. В доклада специално се обръща внимание върху недостатъци в оцветяването - бели петна на гърдите, зъбни недостатъци, челюстни аномалии и др. отклонения на отделни кученца или цялото кучило. За мъжките кученца се отбелязва, че тестисите са в скротума, видни или осезаеми при пипане.

        Г. Отбелязват се установени нарушения в правилника за СР или съмнения за чистопородността на кученцата.

    3. Брой на формулярите

Молбата за вписване на кученцата (доклада на отговорника за СР) се изготвя в 1 оригинал и 4 копия. По едно копие остава в селекционера и собственика на мъжкото куче.

Оригиналът и двете копия се изпращат в служба СРК.

Чл.14. Разходи

Отговорника за СР получава от селекционера за всеки оглед на кучилото обезщетение за направените разходи, съгласно тарифата на БШК.

ІV. ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА HD

Чл. 15. Общи полужения

От наследствените заболявания HD е най-дълго и най-добре изследвано и представлява много сериозен проблем. Борбата с него е една от задължителните задачи на БШК.

Чл. 16. Изследване

    1. Задължение за изследване

На изследване подлежат РШ и МШ, ако ще участват в СР. Минималната възраст за изследването (рентгенова снимка) е 12м.

    2. Ветеринарен лекар-рентгенолог

Рентгеновите снимки се правят под упойка от избрания ветеринарен лекар. Прави се една снимка на таза в изпъната положение.

    3. Формуляр за оценка

Ветеринарния лекар потвърждава върху издадения от БШК формуляр, че:

         А. се отказва от авторските права за рентгеновата снимка в полза на БШК;

        Б. е проверил самоличността на кучето, респективно неговата татуировка;
        
        В. кучето е било в достатъчна степен упоено по времена процедурата;

        Г. не са използвани други помощни средства;

Ветеринарният лекар-рентгенолог изпраща снимката, формуляра за оценка и оригинала на родословието на вещото лице на БШК.

Върху оригинала на родословието ветеринарния лекар потвърждава извършеното рентгеноложко изследване.

    4. Вещо лице

Вещо лице на БШК може да бъде само дипломиран ветеринарен лекар, минал успешно квалификационен курс на "Модел на Хоенхайм" и се ангажирало с повишаване на квалификацията в рамките на този модел.

Вещото лице не може да изпълнява никакви функции в БШС и не може да бъде селекционер на оценяваната от него порода.

        А. Назначаване на вещо лице

Назначаването и отзоваването на вещото лице по право се извършва от УС на БРФК по предложение на съответния клуб, след изслушване на комисията по СР на БШК.

Отзоваването се предприема когата вече не са изпълнени предварителните изисквания към вещото лице или по аргументирана молба на съответния клуб.

    5. Разходи по оценката

Разходите по оценката са за сметка на собственика на кучето и се изчисляват по тарифата на БШК.

    6. Рентгеново заключение

След заплащане на таксата, собственика на кучето получава заключението от вещото лице по пощата. Рентгеновата снимка остава в БШК.
    
    7. Възражение

Възражение след заключението е допустимо. То трябва да се подаде в писмен вид до съответния отговорник за HD-изследвания в БРФК. Срокът е спазен, ако възражението се получи най-късно 4 седмици след публикуването на заключението в съответното издание. Отговорника за HD-изследвания дава своето писмено съгласие за изготвянето на върховна експертиза.

    8. Върховна експертиза
        
        А. Върховен експерт за HD на БШК

За върховен експерт може да бъде назначен само член на университетска клиника. Неговото назначени се извършва по препоръка на БРФК.

        Б. Процедура

В рамките на три месеца след получаване на потвърждението се правят 2 допълнителни рентгенови снимки в клиниката на гр. СТ Загора. Тези рентгенови снимки трябва да показват таза на кучето в изпъната и в свито състояние- Снимките се изпращат да върховния експерт за HD на БШК който изисква и снимките със заключението на вещото лице.

        В. Оценката на вещото лице се публикува в съответното издание. Неговото заключение е неоспоримо.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 17. Всеки член на БШК е длъжен сам да се информира за съдържанието на евентуални промени в правилника за СР.

Чл. 18. Отпадането на части от този правилник не означава цялото му отпадане. УС на БШК има право да променя правилника за СР при необходимост и да публикува промените в съответното издание.

Настоящия правилник е одобрен и приет на заседание на УС на БШК на 21,02,2015 г.

Wednesday the 22nd. Custom text here - Joomla Site Templates