Сециализирана изложба - Български Шнауцер Клуб Nero Absoluth Zorvan Bon Jovi von Shamad & Silver Rainbow Grimgerda Клубна среща

Здравейте приятели!

Сигурни сме, че щом четете тази страница на нашия сайт, Вие сте любители на една от най-невероятните породи кучета. Шнауцерите - тези уникални създания с брада и навъсени вежди, пълни с живот, интелигентност, преданост и кураж! И, разбира се, винаги готови за беля!

Дали сте някогашен, настоящ или бъдещ собственик на шнауцер, дали искате да имате само домашен любимец или и куче, което да печели медали, или просто търсите компания, с която да разговаряте на кучешки теми, за нас няма значение – важното е да сме заедно и да се поддържаме, и да знаем, че можем да разчитаме един на друг за съвет и помощ или ей така да се срещнем на поляната или в пицарията, да пием по нещо и да си говорим за нашите шнауцери! Защото има много, за което да говорим – за това от къде да вземем нашия любимец, как да го възпитаме , с какво да го храним, как да поддържаме външния му вид и хиляди други дреболии, които осмислят живота ни!

Каним Ви да се присъедините към нашия клуб – да станете нов член или да подновите своето отдавна забравено членство, като по този начин да станем по-силни и да популяризираме тази прекрасна порода в България. Нека не бъдем безучастни към съдбата на този „омагьосан мъдрец”!

Благодарим Ви и Ви очакваме, защото вярваме, че сме много и че сме силни! И така по-лесно ще можем да утвърждаваме и популяризираме в България тази древна порода, датираща още от 15 век, достойна за много уважение и любов.

Нека отвърнем на тези симпатични и мъдри брадатковци със същата преданост, с която те безрезервно ни даряват!

Български Шнауцер Клуб

 

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

 

 

 

 

 

 

На 22.05.2021 г. от 11:00 ч. в гр.София, Княжеската градина ще се проведе Тест за характер със съдия по спортна дейност Пламен Беловски. Сборен пункт - Баба Яга. Моля, желаещите да се запишат на GSM:089 667 5880; 089 344 4386 - Силвия.

Очакваме Ви.

Отчетно Общо събрание

   на сдружение с нестопанска цел

"СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ШНАУЦЕР КЛУБ""

УС насрочва годишно отчетно Общо събрание на сдружението съгласно Чл. 45. от Устава на БШК

дата, час и място на провеждането:

20.03.2021 г., 10:00 часа, в гр. София, Княжеска градина, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ 99А, 1000 Център, София

 Дневен ред:

1.    Приемане и освобождаване на членове

2.    Вземане на решение за приемане на годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността на сдружението за отчетната 2020 г.

3.    Приемане на календарен план за мероприятията през 2021 година;

4.    Разни.

 

 

При липса на кворум, на основание чл. 50 от Устава на БШК, ОС се отлага с 1 час и се провежда на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъствуващите членове.

С решение № 11102020-1 на управителния съвет на БШК, развъдник РОДОПА МАУНТИН/RODOPA MOUNTAIN е със спрени членски права в срок за една година до 14.10.2021.

Покана за отчетно-изборно Общо събрание

   на сдружение с нестопанска цел

"СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ШНАУЦЕР КЛУБ""

Уважаеми дами и господа,

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел "СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ШНАУЦЕР КЛУБ"", ЕИК 176693768, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Изгрев, ул. Пловдивско шосе, бл. 11, вх. 2, ап. 17, свиква редовно отчетно-изборно Общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 11.07.2020 г., от 11:00 часа, в гр. София, ул. "Цар Симеон" № 48, зала, при следния

 Дневен ред:

1. Вземане на решение за приемане на годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността на сдружението за отчетната 2018 г.

2. Вземане на решение за приемане на годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността на сдружението за отчетната 2019 г.

3. Вземане на решение за изменение на Устава относно начина за разгласяване на поканата за свикване на Общо събрание;

4. Вземане на решение за освобождаване от длъжност на всички настоящи членове на Управителния съвет и на Председателя на УС, на Заместник-председателя на УС и на Секретаря на УС;

5. Вземане на решение за избор с нов мандат на членове на Управителния съвет, на Председател на УС, на Заместник-председател на УС и на Секретар на УС;

6. Разни.

 

    При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и ще се проведе, колкото и членове да се явят.

 

 Дата: 08.06.2020 г. 

Кандидати за членове на Български Шнауцер Клуб:
Пламен Кабакчиев - от 12.03.2020 г.
Вилиана Николова, Владимиров, Петя Цекова и Емил Ненков - от 25.02.2020 г.

На 24.02.2020 г. Светлана Зверева изрази желание да се присъедини към Български Шнауцер Клуб.

На 19.02.2020 г. Нинел Черних изрази желание да се присъедини към Български Шнауцер Клуб.

На 15.01.2020 г. Ева Атаян и Димитър Илиев изразиха желание да се присъединят към Български Шнауцер Клуб.

На 02.01.2020 г. Маргарита Тенчева изрази желание да се присъедини към Български Шнауцер Клуб.

На 29.12.2019 г. Кирил Иванов изрази желание да се присъедини към Български Шнауцер Клуб.

 На 07.12.2019 г. Галина Шаркова изрази желание да се присъедини към Български Шнауцер Клуб.

Уважаеми членове на БШК,

Управителният съвет на Български Шнауцер Клуб свиква Общо отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 1 февруари 2020 г. /събота/.

Начален час: 12:30 часа, при липса на кворум, събранието ще започне в 13:30 часа.

Място на провеждане: гр. София, ул. "У. Гладстон" No.8, зала G8.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Преглед на дейността на Клуба за 2019 г.

2. Финансов отчет за 2019 г.

3. Освобождаване от отговорност членовете на досегашните Управителен и Контролен съвет.

4. Избор на:

• Управителен съвет – Председател и членове.

• Контролен съвет - Председател и членове.

5. План за дейността за 2020 г.

6. Разни.

С оглед на важността на решенията на отчетно-изборното събрание за бъдещата дейност на клуба приканваме всички настоящи членове (заплатили членския си внос за 2019 г. или новоприети членове, заплатили членския си внос за 2020 г. до датата на събранието) да вземат отговорно участие.

Според Устава на Сдружението Общото събрание, състоящо се от всички членове е върховен орган на БШК, който избира членовете на Управителния и Контролния съвет, за да изпълняват взетите от Общото събрание решения по отношение на дейността на клуба:

Чл.42. Общото събрание е върховен орган на БШК, състои се от всички членове на Сдружението. Членовете на Сдружението участуват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощен представител.

Чл. 56. /1/. Сдружението се управлява от Управителен съвет, а се представлява от неговият Председател.

            /2/. Членовете на Управителният съвет се избират от Общото събрание за срок от 5 /пет/ години с обикновенно мнозинство от гласовете на присъстващите членове, при явно гласуване. Членовете на Управителният съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

           /3/. Управителният съвет се състои от Председател, Зам-Председател, Секретар и двама членове или общо 5 /пет/ души.

Чл. 57. /1/. Членовете на УС имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разделение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

Чл. 78./1/. Контролният съвет се състои от Председател и двама членове. Те се избират от Общото събрание за срок от 5 /пет/ години с обикновено мнозинство при явно гласуване.

           /2/. Контролният съвет осъществява контрол върху финансовото състояние на БШК.

           /3/. Контролният съвет отчита своята дейност пред Общото събрание на БШК. Членовете на Сдружението участват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощен представител.

Чл.43. /1/. Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

.........................

           /3/. Членовете - физически лица могат да упълномощят за участие в Общото събрание на БШК само друг член на Сдружението.

          /4/. Пълномощниците могат да представляват не повече от трима членове на БШК на Общото събрание.

За членовете, които нямат възможност да вземат лично участие в предстоящото Общо събрание и желаят да упълномощят друг член на Клуба, прилагаме бланка за Пълномощно. Всеки пълномощник трябва да представи подписаните лично от упълнощителите документи преди започване на Събранието, за да бъдат отразени в протокола и в списъка на присъстващите членове.

Бланка за пълномощно е изпратена до всеки член на БШК по мейл заедно с поканата за Общото отчетно-изборно събрание, бланката може да изтеглите и от тук

Български Шнауцер Клуб ви пожелава весели празници и успешна нова година!

*** 

Saturday the 8th. Custom text here - Joomla Site Templates