Сециализирана изложба - Български Шнауцер Клуб Nero Absoluth Zorvan Bon Jovi von Shamad & Silver Rainbow Grimgerda Клубна среща

 Клубната изложба за шнауцери, планирана за 30 Май 2020 г. се отлага.

Очаквайте повече информация след края на извънредното положение.

 

 

Click HERE for more information  in EN

 

Български Шнауцер Клуб Ви кани на Клубна изложба с ранг CAC на 30 май 2020 г. в гр.София

Съдия на изложбата - Анна Власова - Русия, собственик на развъдник Gently Born

 

Анна Власова: Первый ризеншнауцер у меня появился в 13 лет. Я активно занималась с ним дрессировкой, следовой работой, буксировкой лыжников, а также военным многоборьем (кросс, полоса препятствий и т.д.). Наши усилия не оставались без внимания, на соревнованиях мы занимали призовые места.  В 1985 году у меня появился первый помет от моей суки, где я просто влюбилась в щенка и не смогла с ним расстаться. В дальнейшем он выиграл много выставок и соревнований по дрессировке. Это был идеальный ризеншнауцер, эталон красоты и рабочих качеств. Посещая с ним выставки и соревнования, я познакомилась со многими гуру породы и просто собаководами, которые также как и я отдали свое сердце ризеншнауцерам.

В 1991 году был организован всепородный Кинологический клуб «Дельта-ПАЛ», в котором я являюсь президентом.

В 1994 году мы со своей коллегой организовали питомник «Gently Born», в котором стали заниматься разведением ризеншнауцеров, цвергшнауцеров и пуделей. За 25 лет работы питомника мы достигли отличных результатов: Мы многократно становились лучшим питомником на чемпионатах Европы и Мира, Наши собаки завоевали: 19 Чемпионов Мира, 18 Чемпионов Европы, 19 Юных Чемпионов Мира, 16 Юных Чемпионов Европы, более 200 Интерчемпионов и более 1000 Чемпионов разных стран и т.д.

Питомник «GENTLY BORN» занимает одно из ведущих мест в рейтинге питомников РКФ по итогам выставочных результатов. Наши достижения сложно уложить в несколько строк! Мы гордимся СВОИМИ СОБАКАМИ !

С 1997 года я являюсь экспертом РКФ, но карьеру судьи я начала совсем недавно, и на сегодняшний день у меня открыто около 50 пород (все шнауцеры, пинчеры, пудели и т.д.). На протяжение всей своей кинологической карьеры я постоянно провожу курсы груминга шнауцеров и хендлинга.

 

Анна Власова: Получих първия си ризеншнауцер, когато бях едва на 13 години. Работих с него много активно – занимавах се с дресировка, работа по следа, ски джогинг, а също така и с военен многобой (крос, полоса с препятствия, т.н.). Нашите усилия не останаха незабелязани, на съзтезания заемахме призовите места. През 1985 г. се появи първото кучило от моята ризеншнауцерка, аз се влюбих в едно от кученцата и просто не можах да се разделя с него. Впоследствие той спечели много изложби и съзтезания по дресировка. Това беше идеален ризеншнауцер, еталон за красота и за работни качества. По време на изложбите, които посещавах с него, се запознах с истински гуру на породата, а и с обикновени развъдчици, които също като мен бяха отдали сърцето си на ризеншнауцерите. През 1991 година бе създаден Всепородния Киноложки клуб «Делта-ПАЛ», на който съм президент. През 1994 година заедно с моя колежка създадохме развъдника «Gently Born», в който започнахме да развъждаме ризеншнауцери, цвергшнауцери и пудели. За 25 години работа на развъдника успяхме да постигнем отлични резултати: Многократно ставахме «Най-добър развъдник» на европейски и световни киноложки изложби, нашите кучета са спечелили: 19 титли Световен Шампион, 18 титли Европейски шампион, 19 титли Световен млад шампион, 16 титли Европейски млад шампион, над 200 Интершампиона и повече от 1000 Шампиона на различни държави, и т.н. Развъдникът «GENTLY BORN» заема едно от водещите места в рейтинга на развъдниците на Руската Федерация по Кинология /РФК/ по резултати от изложби.Трудно е да обобщим нашите постижения в няколко реда. Ние се гордеем със СВОИТЕ КУЧЕТА ! От 1997 година съм експерт на РКФ, но кариерата си на съдия започнах съвсем наскоро, и до този момент имам права за отсъждане на 50 породи (всички шнауцери, пинчери, пудели, др.). В продължение на цялата си киноложка кариера постоянно провеждам курсове по груминг на шнауцери и по хендлинг.

 

30.05.2020 г. - събота – Клубна изложба на БШК за шнауцери – ранг CAC.

Място на провеждане: София Ринг Мол

GPS координати 42.624800, 23.351605

Начало на записване за участие в CAC - изложбата - 09:00 ч.

Начало на изложбата – 10:00 ч.

Съдия: Анна Власова -  Русия

Главен спонсор: Рихтер Фарма – Happy Dog

Краен срок за заявки - 21 Май  2020 /Четвъртък/

Заявка за изложбата може да изтеглите от тук:  или  и след попълването й, да я изпратите на клубната поща - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., заедно с копие от родословието на кучето и от работните или шампионските сертификати, ако ще се състезава в Работен или Шампионски клас. Потвърждение за получена заявка ще изпращаме до 24 ч. след получаването й.

Можете да използвате online editor, за да попълните PDF файла.

Такси за провеждане на изложбите можете да изпращате на  банковата ни сметка:

BG62IORT80481020809400
BIC / SWIFT: IORTBGSF
ИНВЕСТБАНК АД

или на място на провеждане на изложбата.

За членове на БШК: 

за класове Млади, Междинен, Отворен, Шампион и Работен - 35 лв. за първо куче, 30 лв. за второ и всяко следващо куче на същия собственик.

за класове Бебе, Подрастващи, Ветеран - 30 лв.

За нечленове на БШК:

за класове Млади, Междинен, Отворен, Шампион и Работен - 70 лв. за първо куче, 60 лв. за второ и всяко следващо куче на същия собственик.

за класове Бебе, Подрастващи, Ветеран - 60 лв.

 

--------------------------------------------

Bulgarian Schnauzer Club postpones the Schnauzer Club Show.

More information - after the end of the state of emergency...

 

Schnauzer Club Show - rank CAC

with judge Anna Vlasova - Russia

Anna Vlasova: I got my first Giant Schnauzer when I was 13. I was actively engaged in training, tracing, skiers towing, as well as military all-around competitions (cross-country, obstacle course, etc.). Our efforts did not remain unnoticed, we took prizes at competitions. In 1985, I got the first litter from my female, and I just fell in love with one of the puppies and could not part with him. Later, he won many shows and competitions in training. It was an ideal Giant Schnauzer, a standard of beauty and working qualities. While visiting shows and competitions with him I met many breed gurus and just dog breeders who, like me, gave their hearts to the Giant Schnauzers. In 1991, the all-breed Dog Club "Delta-PAL" was organized, in which I am President In 1994, my colleague and I organized the Gently Born kennel, in which we began to breed Giant Schnauzers, Miniature Schnauzers and Poodles. In 25 years of the work we have achieved excellent results: We have many times become the best kennel at the European and World Shows, our dogs have won 19 World Champion titles, 18 European Champions titles, 19 Junior World Champions, 16 Junior European Champions, more than 200 Interchampions and more than 1000 Champions of different countries, etc. The kennel "GENTLY BORN" takes one of the leading places in the ranking of RKF kennels according to the show results. It is difficult to put our achievements in a few lines! We are proud of OUR DOGS! I have been an RKF expert since 1997, but I started my career as a judge quite recently, and today I have opened about 50 breeds (all schnauzers, pinchers, poodles, etc.). Throughout my cynological career, I constantly conduct schnauzer grooming and handling courses.

 

May 30-th, 2020 – Saturday – Schnauzer Club Show – rank CAC

Location:  Sofia Ring Mall

GPS coordinates 42.624800, 23.351605

Start time for registration: 9:00 a.m.

Start time of judging: 10:00 a.m.

Judges:  Anna Vlasova  - Russia

Sponsor: Richter-Pharma – Happy Dog

Last day for entries: May 21, 2020 /Thursday/

Please download the entry form:  or  and send it at our club e-mail: 
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. together with the scanned copy of the dog's pedigree and the copy of the championship or working certificate - for Champion  and Working Class.

If you'd like to fill the PDF file, you can do it with online editor.

Fees for participation for non members of Bulgarian Schnauzer Club: 

for Junior, Intermedia, Open, Champion, Working class 35 EURO (70 BGN) per a dog, 30 EURO (60 BGN) for second dog of same owner.

for Baby, Puppy, Veteran Class - 30 EURO (60 BGN) per a dog

 

Thursday the 4th. Custom text here - Joomla Site Templates