Сециализирана изложба - Български Шнауцер Клуб Nero Absoluth Zorvan Bon Jovi von Shamad & Silver Rainbow Grimgerda Клубна среща

У С Т А В

 

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

 

БЪЛГАРСКИ ШНАУЦЕР КЛУБ” - БШК

 

Членовете на “БЪЛГАРСКИ ШНАУЦЕР КЛУБ” - БШК се ръководят от Уставите, Правилниците и другите нормативни документи и разпоредби на БРФК и FCI, които са единственото легитимно върховенство.

 

І. СТАТУТ

Чл. 1. /1/. Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Устава на БШК.

/2/. Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

/3/. Членовете на Сдружението не отговарят за задълженията на Сдружението.

/4/. Членовете отговарят за невнасяне на дължимите по Устав вноски.

 

 

ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2. /1/. Наименованието на Сдружението е “БЪЛГАРСКИ ШНАУЦЕР КЛУБ” - БШК.

/2/. Наименованието на Сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано Сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на Сдружението.

/3/. Наименованието на регионалните клубове на Сдружението се образува, като към наименованието на Сдружението се добавя указанието “регионален клуб” и населеното място, където е седалището на регионалния клуб. Към наименованието на регионалният клуб може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

 

ІІІ. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. Сдружение Български Шнауцер Клуб - БШК е със Седалище - гр. София и адрес на управление - ул. Пловдивско поле, бл.11, вход 2, ап,17.

 

ІV. СРОК

Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

 

 

V. ПРЕДМЕТ на ДЕЙНОСТ, ЦЕЛИ и СРЕДСТВА

Чл. 5. Сдружението осъществява дейност в обществена полза, като предмета на дейност на БШК се изразява във:

А/. Набавяне на достатъчно и разнообразно количество вносен генетичен материал и работа с досега съществуващия.

Б/. Чистопородно развъждане, регистрация и насърчаване отглеждането на кучета от породите Ризеншнауцер, Шнауцер и Цвергшнауцер на територията на Република България при точно спазване на изискванията на стандартите установени от БРФК и FCI, относно расовите белези на кучетата от изброените породи и абсолютна забрана за всякакво кръстосване с други породи кучета.

В/. Повишаване качеството на физически заложби на регистрираните кучета от породите Ризеншнауцер, Шнауцер и Цвергшнауцер и тези на техния характер и ползвателни качества.

Г/. научни изследвания в областта на кинологията и в частност върху кучета от породите Ризеншнауцер, Шнауцер и Цвергшнауцер.

Д/. Организиране и подпомагане на изложби и прегледи на подрастващи кучета от породите Ризеншнауцер, Шнауцер и Цвергшнауцер, както и оказване на експертна помощ при осъществяване дейността на регионалните клубове членуващи в БШК.

Е/. Определяне на благоприятни условия за отглеждане на кучета от породите Ризеншнауцер, Шнауцер и Цвергшнауцер, провеждане на изпити за селекционна годност, издаване на книга за отглеждането, издаване на племенна книга и удостоверения за произход на кучетата от изброените породи, родени от родители с доказан и фиксиран произход и направлявани селекционни връзки.

Ж/. Провеждане и осъществяване на спортни изяви /състезания/ на кучета от породите Ризеншнауцер, Шнауцер и Цвергшнауцер.

З/. Обучение и провеждане на изпити за експерти по екстериора и селекционната дейност, както и съдии по спорта с кучета от породите Ризеншнауцер, Шнауцер и Цвергшнауцер.

И/. Професионално обучение на кучетата от породите Ризеншнауцер, Шнауцер и Цвергшнауцер за спортни и други полезни цели.

К/. Повишаване познанието и интереса на българина към кучетата от породите Ризеншнауцер, Шнауцер и Цвергшнауцер.

Чл.6. Целите на сдружението са:

А/. Ръководство, контрол и насърчаване отглеждането на кучета от породите Ризеншнауцер, Шнауцер и Цвергшнауцер, за използването им като служебни кучета за органите на властта, кучета - помощници за незрящи лица, кучета - спасители при аварийни случаи.

Б/. Запазване, укрепване и задълбочаване на качествата за приложение на кучета от породите Ризеншнауцер, Шнауцер и Цвергшнауцер, повишаване на физическите им способности и издръжливост.

В/. Отглеждане на образци с добри заложби.

Г/. Подкрепа на развъдните и генетични изследвания, на разработката на научни въпроси.

Д/. Спортна дейност и планирано обучение на кучета от породите Ризеншнауцер, Шнауцер и Цвергшнауцер за различни цели на употреба.

Е/. Разяснителна работа и агитационна дейност за породите Ризеншнауцер, Шнауцер и Цвергшнауцер.

Ж/. Формиране на интерес към кучетата от породите Ризеншнауцер, Шнауцер и Цвергшнауцер сред нови групи от населението, както и към развъждане и обучение на кучета от изброените породи.

Чл.7. Средствата за постигане на целите на БШК са:

А/. Утвърждава и издава следните Правилници:

- Правилник за селекция и развъждане.

- Правилник за провеждане на развъдни прегледи.

 

- Правилник за отглеждане и закрила.

Б/. Публикува информация за дейността на сдружението.

В/. Води и публикува родословна книга за кучетата от породите Ризеншнауцер, Шнауцер и Цвергшнауцер и книга за разплод.

Г/. Установява расовите белези на породите Ризеншнауцер, Шнауцер и Цвергшнауцер .

Д/. Подкрепя научни изследвания в областта на развъждането, наследствеността, психологията, отглеждането и лечението на кучета от породите Ризеншнауцер, Шнауцер и Цвергшнауцер.

Е/. Извършва ежегоден подбор на животни за разплод.

Ж/. Провежда демонстрации на постижения в развъдната и разплодната дейност на кучетата от породите Ризеншнауцер, Шнауцер и Цвергшнауцер.

З/. Провежда обучение и атестация на съдии за разплода и развъдчици.

И/. Провежда състезания за спорт с кучета.

К/. Изготвяне на Правилници за назначаване на Съдии по екстериор, отговорници по развъдна дейност и Съдии на състезания по спорта с кучета от породите Ризеншнауцер, Шнауцер и Цвергшнауцер.

 

VІ. ЧЛЕНСТВО

Чл.8. /1/. Членуването в Сдружението е доброволно, лично и непрехвърлимо. Членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически лица и юридически лица.

/2/. Член на Сдружението може да бъде лице притежаващо куче от породите Ризеншнауцер, Шнауцер и Цвергшнауцер или проявяващо интерес към кучетата от изброените породи.

Чл.9. Член на Сдружението може да бъде всяко юридическо лице, ако за това има надлежно разрешение на ръководния му орган и което споделя целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговият Устав, Уставите, Правилниците и другите нормативни документи и разпоредби на БШК, БРФК и FCI, прието по съответният ред за приемане на нови членове.

Чл.10. По решение на УС, когато има основателни мотиви за това, дадено лице може да бъде обявено за почетен член на БШК.

Чл.11. Малолетни и непълнолетни лица могат да участват в работата на БШК само със съгласие на родителите им /настойниците/, съответно родителите им /попечителите/ и при надзор от страна на съответните органи на Сдружението.

Чл.12. (стар - в сила до 05,02,2017 г. - отпаднал с решение на Общото събрание от 05,02,2017 г.)

Чл.13. Не могат да бъдат членове на Сдружението професионални търговци на кучета и посредници, както и членове на киноложки дружества, които не принадлежат към Международната федерация по кинология.

 

ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл.14. Желаещият да стане член на БШК подава писмена молба до Председателя на Управителния съвет, с която заявява, че желае да стане член на БШК, че приема Устава и другите условия на БШК, БРФК и FCI, признава и обещава да спазва стандартите за расовите белези на кучетата от породите Ризеншнауцер, Шнауцер и Цвергшнауцер, както и да декларира, че няма да извършва непозволени кръстоски и, че не съществуват пречки /забрани/ за членуване в Сдружението.

Чл. 15. В течение на 60 /шестдесет/ календарни дни след подаване на молбата за членство, всеки клубен член може да направи писменно мотивирано обосновано и адресирано до Председателя на УС възражение срещу приемането.

Чл.16. Управителният съвет изготвя образци от молбата и другите документи за членството в БШК.

Чл.17. Молбата се предлага от Председателят на Управителния съвет за вземане на решение, относно приема в БШК на кандидата.

Чл. 18. Лица, изключени от друг клуб на БРФК са задължени да съобщят това при подаване на молбата за приемане. В случаите, когато Управителният съвет на БШК одобри приемането на изключен от друг клуб на БРФК член, той е длъжен да предупреди този клуб и отложи взимането на окончателно решение до изтичане на определеният 60 /шестдесет/ дневен срок за подаване на възражение. Спорове между ръководствата на отделните клубове по приемане на изключени от друг клуб членове в БШК се решават от Управителният съвет на БРФК. Лица, нарушили настоящето задължение за предварително информиране на БШК, загубват придобитото членство.

Чл. 19. При отказ на молба за членство в БШК Управителният съвет е длъжен да съобщи на молителя причините за този отказ в срок от 1 /един/ месец след изтичане на 60 /шестдесет/ дневният срок за възражения.

Чл.20. С изключение на хипотезата визирана в чл. 18. от настоящият Устав на БШК, в случай на отказ за приемане от страна на Управителният съвет въпросът се отнася от заинтересуваното лице до Общото събрание за взимане на окончателно решение.

Чл.21. Всеки член на БШК има равни права с другите негови членове.

 

ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.22. Всеки член на Сдружението има право:

а/. да участва в дейността на Сдружението и в Общото събрание с право на един глас.

б/. да участва в мероприятията на Сдружението.

в/. да бъде избиран в ръководните и представителни органи на Сдружението след навършване на пълнолетие.

г/. да осъществява контрол върху работата на Сдружението и върху неговите ръководни органи.

д/. да представя писмено пред Управителният съвет на Сдружението жалби и предложения, отнасящи се до правата му като член и до дейността на Сдружението.

е/. да ползва с предимство съоръжения на Сдружението по начин, определен от Управителния съвет.

ж/. да се ползува от придобивките и дейността на Сдружението.

Чл.23. Всеки член на Сдружението е длъжен:

а/. да спазва Устава на Сдружението и да работи за постигане на неговите цели.

б/. да подпомага Сдружението за постигане на неговите цели.

в/. да се подчинява на вътрешната дисциплина в Сдружението и на указанията на неговите ръководни органи.

г/. да следи и спазва стандартите по отглеждането на кучета от породите Ризеншнауцер, Шнауцер и Цвергшнауцер, да спазва указанията на органите на Сдружението при отглеждането им, да се грижи съвестно за животните.

д/. да внася редовно дължимите вноски към Сдружението.

е/. да уважава традициите на Сдружението и неговите членове и тези, които го представляват.

ж/. да работи за увеличаване имуществото на Сдружението и неговия материален просперитет и да съдейства за финансовото и организационното му укрепване.

з/. да вписва своите кучета само в Племенната книга за кучета от породите Ризеншнауцер, Шнауцер и Цвергшнауцер, водена от Сдружението.

и/. да подкрепя само определените от Сдружението отличия и награди, и само признатите от Сдружението мероприятия, както и да участвува само в тях.

к/. (стар - в сила до 05,02,2017 г. - отпаднал с решение на Общото събрание от 05,02,2017 г.)

л/. да уведомява незабавно Управителният съвет при промяна на личния си адрес.

м/. при продажба на кучета да издава на новият собственик чрез службата за Племенна книга документ за родословието. При покриване собственика на женското куче се задължава да издаде селекционно удостоверение.

н/. да пази в тайна поверителна информация, отнасяща се до Сдружението, която му е станала известна при или по повод участието му в дейността на Сдружението, както и да не разпространява обвинения против други членове на Сдружението.

о/. да спазва и следи за спазването на политическата необвързаност и неутралитет на Сдружението.

п/. да дава информация за отглеждано от него куче от породите Ризеншнауцер, Шнауцер и Цвергшнауцер, да представя при поискване от ръководните органи на БШК неговите документи за произход, както и да подлага на преглед неговото потомство.

р/. да спазва указанията на БШК и неговите ръководни органи, относно направляването на селекционните връзки, отглеждането и обучението на куче от породите Ризеншнауцер, Шнауцер и Цвергшнауцер.

с/. да се въздържа от необосновани и нецелесъобразни критики срещу експертни решения на ръководството на Сдружението.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл. 24. Членството в БШК се прекратява:

- с едностранно волеизявление;

- с изключване;

- със смъртта или поставянето под пълно запрещение;

- прекратяване на членството при прекратяване на Сдружението;

Чл. 25. Напускането от Сдружението става с едностранно волеизявление до Управителният съвет за прекратяване членството му с писмена молба, подадена 1 /един/ месец предварително.

Чл. 26. Дадено лице се изключва, като член на БШК, съответно името му се заличава от Списъка на членовете му, когато:

- е получено членство в БШК по неправомерен начин;

- при неплащане на годишният членски внос в определения срок, включително и след двукратна писмена покана за плащане през 30 /тридесет/ дни, отправена до забавилия плащането член. Забавилят плащането член не се изключва, ако с писмена молба до Управителният съвет е поискал отсрочване на плащането и Управителният съвет е дал писмено съгласие за това;

- при нарушаване Устава, Правилниците и другите нормативни документи на БШК;

- при неизпълнение на решенията на органите на БШК;

- при неспортсментско поведение и незаконна търговия с кучета;

- при нарушение на стандартите и неспазване расовите белези на кучета от породите Ризеншнауцер, Шнауцер и Цвергшнауцер ;

- при констатирани действия срещу интересите и престижа на БШК;

Чл. 27. /1/. Когато се установи, че дадено лице е скрило съществуващи пречки /забрани/ за членуване в Сдружението и е било прието за негов член то името му се заличава от списъка на членовете на БШК.

/2/. За членове на БШК не се допускат лица, които са членове на алтернативни на БРФК организации и/или участват в дейността им.

Чл. 28. Решението за изключване, съответно за заличаване от Списъка на членовете на БШК, се взема от Управителният съвет. УС е длъжен да даде 60 /шестдесет/ дневен срок на изключвания за обяснения и след това може да вземе решение за неговото изключване. При вземане на решение за изключване УС е длъжен да съобщи писмено на изключения, като посочи причините за това. Изключеният може да обжалва решението на УС, с което се изключва, като член на БШК, в срок от 1 /един/ месец след изтичане на 60 /шестдесет/ дневният срок за обяснения пред Общото събрание, което потвърждава или отхвърля решението на УС.

Чл. 29. При прекратяване на членството Сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски от членовете. Прекратилия членството си член на сдружението е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му.

 

VІІ. ИМУЩЕСТВО И ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

ИМУЩЕСТВО

Чл. 30 . Имуществото на БШК се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

Чл. 31. Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на този Устав и ЗЮЛНЦ.

Чл. 32. Подборът на лицата и начина на тяхното подпомагане се извършва в зависимост от целта и финансовите възможности на Сдружението съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информация за реда по който се извършва подбора е общодостъпна и се вписва в централния регистър.

Чл. 33. За безвъзмезно разходване на имуществото на Сдружението е необходимо мотивирано решение на Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на лицата изброени в чл.41, ал.3 от ЗЮЛНЦ.

Чл. 34. Сдружението не може да сключва сделки с лицата по чл.41.

 

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

Чл. 35. Средствата на Сдружението се набират от:

a/. Годишни членски вноски от членовете в размер на 30 /тридесет/ лева, платими до края на март на текущата година или най-късно до специализираната изложба на клуба.

При незаплащане на годишната членска вноска в рамките на две поредни години членството в клуба се прекратява служебно.

б/. Доброволни вноски от членовете.

в/. (стар - в сила до 05,02,2017 г. - отпаднал с решение на Общото събрание от 05,02,2017 г.)

г/. Вноски за участие в състезания.

д/. Приходи от дейността на Сдружението - от състезания, за издаване на удостоверения за произход и други документи на БШК, билети за състезания, изложби и др.

е/. От спомагателна дейност, рекламни и др. дейности и инициативи допустими по ЗЮЛНЦ.

ж/. Сдружението в лицето на Управителният съвет може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

Чл. 36. Размерът на вноските по чл.35. се определя от Управителният съвет.

Чл. 37. Лица с намалена трудоспособност, безработните, социално слабите и военно служащите на свръхсрочна служба, за времето на службата - членове на БШК, заплащат 50% от размера на определените вноски.

Чл. 38. Почетните членове на БШК не дължат вноски.

Чл. 39. /1/. Средствата на сдружението могат да се използват само за целите, предвидени в Устава на БШК и неговата издръжка, като изразходването им става по реда предвиден в този Устав.

/2/. Извършените разходи с оправдателни документи се утвърждават от Управителният съвет, а за суми над 150 000 лева от Общото събрание.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 40. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на Сдружението. Решението се взема с квалифицирано мнозинство от 2/3 гласовете от всички членове на Сдружението.

 

VIII. УПРАВЛЕНИЕ

 

ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.41. Органите на Сдружението са:

А/. ОБЩО СЪБРАНИЕ.

Б/. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ.

В/. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ.

 

А/. ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.42. Общото събрание е върховен орган на БШК, състои се от всички членове на Сдружението. Членовете на Сдружението участуват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощен представител.

 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.43. /1/. Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

/2/. Членовете - юридически лица се представляват в Общото събрание на БШК от законните им представители или изрично упълномощено лице.

/3/. Членовете - физически лица могат да упълномощят за участие в Общото събрание на БШК само друг член на Сдружението.

/4/. Пълномощниците могат да представляват не повече от трима членове на БШК на Общото събрание.

/5/. Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на Сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

/6/. Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

 

 

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 44. Общото събрание:

1/. изменя и допълва Устава на Сдружението;

2/. приема други вътрешни актове;

3/. взема решения за преобразуване или прекратяване на Сдружението;

4/. избира и освобождава членовете на Управителният съвет и на Контролния съвет и техните Председатели;

5/. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;

6/. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от експерт-счетоводител;

7/. назначава ликвидаторите при прекратяване на Сдружението, освен в случай на несъстоятелност;

8/. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство;

9/. взема решение за участие в други организации;

10/. определя общото програма и насоките за развитие на БШК;

11/. приема бюджета на Сдружението;

12/. взема решения относно размерът на годишното възнаграждение на членовете на Управителният Съвет;

13/. приема отчета за дейността на Управителният и Контролния съвети;

14/. отменя решения на УС и на другите органи на Сдружението, когато противоречат на Закона и Устава на БШК или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на БШК;

15/. вземане на решения от общ характер - жалби, молби, декларации, обръщения и др.

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 45. /1/. Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно Общо събрание.

/2/. Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет или по писмено искане на 1/3 от членовете на Сдружението - извънредно Общо събрание.

Чл. 46. /1/. Редовно Общо събрание се свиква от Управителният съвет след предизвестието на всички членове на БШК чрез писмо-покана, съдържаща дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането му и по чия инициатива то се свиква, която ще се побликува на официалния сайт на Български Шнауцер Клуб най-малко 1 /един/ месец преди нарочения ден и всички членове ще бъдат уведомени по електронен път.

/2/. Извънредно Общо събрание може да бъде свикано при необходимост от Управителният съвет или по писмено искане на най-малко 1/3 от членовете на БШК в населеното място където се намира седалището на Сдружението. Ако в последния случай УС в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от Съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

 

ПРАВО НА СВЕДЕНИЕ

Чл. 47. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на Сдружението най-късно до датата на публикуване или чрез писмо-покана, която ще се побликува на официалния сайт на Български Шнауцер Клуб най-малко 1 /един/ месец преди нарочения ден. При поискване те се представят на всеки член безплатно.

 

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл. 48. На заседанието на ОС се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и изрично упълномощените представители се легитимират. Списъкът се заверява от Председателят и Секретаря на ОС.

Чл. 49. В списъка се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването наличието на кворум.

КВОРУМ

Чл. 50. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум УС насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.

ПРАВО НА ГЛАС

Чл. 51. Всички членове ФЛ имат право на един глас в ОС, а членовете - ЮЛ имат толкова гласа в ОС, колкото са упълномощените им представители съгл. чл.43, ал.2 от Устава.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 52. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;

2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Сдружението.

3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.

МНОЗИНСТВО

Чл. 53. Решенията се вземат само с лично гласуване на всеки от членовете /представителите/ с право на глас.

Необходимото мнозинство за вземане на решения от ОС е:

а/. квалифицирано мнозинство - 2/3 от гласовете на присъстващите, за решения, относно:

- приемане, изменение и допълнение на Устава;

- прекратяване на Сдружението или преобразуването му;

б/. обикновено мнозинство - 1/2 + 1 от гласовете на присъстващите за всички случаи, извън посочените в б.”а”.

РЕШЕНИЯ

Чл. 54. /1/. Общото събрание не може да приема решения засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2/. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложена или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

ПРОТОКОЛ

Чл. 55. /1/. За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

/2/. Протоколът на Общото събрание се подписва от Председателят и Секретаря на събранието. Към Протоколите се прилага списък на присъстващите на събранието и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

/3/. Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

 

Б. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

Чл. 56. /1/. Сдружението се управлява от Управителен съвет, а се представлява от неговият Председател.

/2/. Членовете на Управителният съвет се избират от Общото събрание за срок от 5 /пет/ години с обикновенно мнозинство от гласовете на присъстващите членове, при явно гласуване. Членовете на Управителният съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

/3/. Управителният съвет се състои от Председател, Зам-Председател, Секретар и двама членове или общо 5 /пет/ души.

/4/. Член на УС може да бъде и ЮЛ - член на Сдружението, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.

/5/. Членовете на УС могат да бъдат преизбирани без ограничение.

/6/. Членовете на УС или физическите лица, които представляват юридическите лица, членове на Съвета, трябва да:

1. имат постоянно местоживеене в страната;

2. притежават подходяща професионална квалификация и опит;

3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 57. /1/. Членовете на УС имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разделение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

/2/. Членовете на Управителният съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Сдружението и да пазят тайните на Сдружението и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

/3/. Управителният съвет приема правила за работата си.

/4/. Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 /три/ месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Сдружението. Заседанията на УС се свикват от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако Председателят не свика заседание в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на УС. При отсъствие на Председателят, заседанието се ръководи от определен от УС негов член.

/5/. Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Сдружението.

/6/. Управителният съвет взема решения за разпореждане с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава, придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над 1 /една/ година.

/7/. УС определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обща полза и носи отговорност за това.

/8/. УС подготвя и внася в ОС отчет за дейността на Сдружението.

/9/. УС подготвя и внася в ОС проект за бюджет.

/10/. УС осигурява изпълнението на решенията на ОС.

/11/. УС обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на ОС.

/12/. Взема решения относно начина, условията, сроковете и размера на всъпителните вноски, годишните членски вноски, вноски за участие в състезания, таксите за издаване на удостоверения за произход и др. или на имуществените вноски;

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 58. /1/. Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителният съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/. Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в чл.57, ал. 6-7 от Устава на Сдружението и чл.14, ал.2 от ЗЮЛНЦ, които се вземат с мнозинство от всички членове.

/3/. Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопаставил. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в Протокола от председателствуващия заседанието.

/4/. Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решение единодушно за:

1. съществена промяна на дейността на Сдружението;

2. съществени организационни промени;

3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Сдружението или прекратяване на такова сътрудничество;

4. вземането на решение за предложение пред Общото събрание за създаване на регионални клубове;

Чл. 59. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Чл. 60. УС приема и утвърждава Правилник за своята дейност и Правилници и Наредби за дейността на регионалните клубове към БШК.

Чл. 61. УС подготвя и предлага за утвърждаване решения, наредби и правилници от компетентността на Общото събрание.

Чл. 62. УС утвърждава и контролира провеждането на съвещания, конференции, симпозиуми, изложби и изпитания.

Чл. 63. УС оперира с паричните средства на БШК въз основа на утвърдения от ОС годишен бюджет и протоколно решение на УС за конкретните разходи.

Чл. 64. УС взема решения за приемане и изключване на членове на Сдружението.

Чл. 65. УС взема решения за налагане на дисциплинарни мерки на членове на Сдружението.

Чл. 66 . УС посредничи при спорове между членове на Сдружението.

Чл. 67. УС отговаря за документацията на Сдружението, която му е поверена по силата на Устава.

Чл. 68. УС издава съответните документи на Сдружението при условията на РАЗДЕЛ ХІІІ от Устава на БШК.

Чл. 69. Управителният съвет приема организационно-управленската структура на Сдружението. Назначава и освобождава помощните органи на Сдружението и неговият персонал, определя правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Сдружението.

Чл. 70. УС обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

Чл. 71. УС може самостоятелно да сключва сделки на обща стойност до 150 000 /сто и петдесет хиляди/ лева.

Чл. 72. УС води следната документация:

- Протоколи от провеждането на Общите събрания;

- Протоколна книга за заседанията на УС;

- Племенна книга;

- Входящ и изходящ дневник;

- Друга оперативна документация;

Чл. 73. Освобождаване на членовете на УС става по тяхно искане с писмена молба, отправена до Председателя на УС 1 /един/ месец преди датата на напускане, освен ако последното се налага по непреодолима причина. УС разглежда молбата в едномесечен срок и взема решение за отнасяне на въпроса пред ОС с обикновено мнозинство, като молителят не гласува. ОС може да освободи член на УС предсрочно поради неизпълнение на задълженията му.

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ

Чл. 74. /1/. Членовете на Управителният съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на Сдружението и дават гаранция за своето управление.

/2/. Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност по решение на Общото събрание, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл. 75. /1/. Председателят на Управителният съвет се избира пряко от Общото събрание за срок от 5 /пет/ години с обикновено мнозинство от присъстващите с право на глас при явно гласуване.

/2/. Председателят на Управителният съвет представлява Сдружението в отношенията му с всички държавни органи и обществени организации в страната и чужбина. При невъзможност да се осъществи това представителство, правото да представлява БШК добива Зам.-председателя на УС или изрично посочен с пълномощно друг член на УС, ако и зам.-председателят на УС няма тази възможност.

/3/. Председателят може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на УС настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Сдружението.

/4/. Председателят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Сдружението и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Председателят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Сдружението, освен ако е упълномощен изрично за това от УС.

Чл. 76. Председателят:

- организира изпълнението на решенията на УС;

- организира дейността на Сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

- представлява Сдружението и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителният съвет;

- докладва незабавно на Управителният съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Сдружението;

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ

Чл.77. /1/. Членовете на Управителният съвет имат право на годишно възнаграждение не по-голямо от десет на сто от средногодишната нетна стойност на активите на Сдружението. Възнаграждението на всеки от членовете на Съвета е най-малко в размер на средната годишна работна заплата в Сдружението. Размерът на годишното възнаграждение на членовете на Съвета се определя от Общото събрание на членовете на Сдружението.

/2/. Председателят получава годишно възнаграждение в увеличен размер, непревишаващ повече от петдесет процента от размера на възнаграждението на останалите членове на Управителният съвет.

/3/. В случай, че някой от членовете на Управителният съвет бъде освободен предсрочно не по негова вина, той има право на обезщетение в размер на възнаграждението за три месеца.

 

В/. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

 

Чл. 78./1/. Контролният съвет се състои от Председател и двама членове. Те се избират от Общото събрание за срок от 5 /пет/ години с обикновено мнозинство при явно гласуване.

/2/. Контролният съвет осъществява контрол върху финансовото състояние на БШК.

/3/. Контролният съвет отчита своята дейност пред Общото събрание на БШК.

/4/. Заседанията на Контролният съвет се свикват от неговият Председател.

/5/. Решенията си КС взема с мнозинство повече от половината от членовете си. За заседанията на КС се води протокол в определена протоколна книга, който се подписва от всичките й членове.

/6/. КС отчита своята дейност пред Общото събрание на БШК.

/7/. Председателят на КС участва в заседанията на Управителният съвет с право на съвещателен глас.

/8/. Членовете на КС не могат да бъдат членове на Управителният съвет.

 

IХ. ПОМОЩНИ ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

 

А/. Главен отговорник по развъдна дейност

Б/. Главен инструктор по спорта и обучението

В/. Главен експерт-съдия

 

А/. Главен отговорник по развъдна дейност.

 

Чл. 79. Главният отговорник по развъдна дейност следи за отглеждането на кучетата от породите Ризеншнауцер, Шнауцер и Цвергшнауцер и за спазването на стандартите, разпоредбите и указанията за отглеждането.

Чл. 80. Главният отговорник по развъдна дейност е подчинен на Управителният съвет и няма изпълнителски функции да налага наказания на членове на БШК. Той може да прави предложение за наказание на нарушител на стандартите, разпоредбите и указанията по отглеждането до Управителния съвет или да откаже да изпълни исканите от него услуги, в рамките на своите функции.

Чл. 81. Главният отговорник по развъдна дейност има право да допусне изключение за едно куче в рамките на условията за отглеждане за отчетната година.

Чл. 82. Главният отговорник по развъдна дейност има право да дава задължителни указания на отговорниците по развъдна дейност.

Чл. 83. Главният отговорник по развъдна дейност потвърждава избора на отглеждането, направен от даден отговорник по развъдна дейност.

Чл. 84. Главният отговорник по развъдна дейност се грижи за издаването на книга за развъдната дейност.

Чл. 85. Той се назначава от Управителния съвет, при условие, че е преминал съответното обучение и положил изпити пред комисия, назначена от Управителния съвет. Квалификацията придобита извън БШК се признава след успешно положен приравнителен изпит пред комисия, назначена за тази цел от Управителния съвет на БШК.

Чл. 86. Отговорник по развъдна дейност.

86.1. Следи за отглеждането на кучетата от породите Ризеншнауцер, Шнауцер и Цвергшнауцер и за спазването на стандартите, разпоредбите и указанията за отглеждането на кучетата от съответната порода, за която е избран да отговаря.

86.2. Отговорниците по развъдна дейност са подчинени на Главният отговорник по развъдна дейност.

86.3. Отговорникът по развъдна дейност е длъжен да информира Главният отговорник по развъдна дейност за нарушаване стандартите, условията и разпоредбите по отглеждането и да прави предложения за потвърждаване избора за включване на дадено куче от породите Ризеншнауцер, Шнауцер и Цвергшнауцер в развъдна дейност.

86.4. Отговорникът по развъдна дейност слага татуировки на кучетата от породите Ризеншнауцер, Шнауцер и Цвергшнауцер, родени в България от направлявани от БШК връзки, обучава, съветва, контролира и подпомага членовете на БШК в определената му порода, за която е избран да отговаря.

86.5. Отговорникът по развъдна дейност се назначава от Управителния съвет и трябва да отговаря на условията на чл. 85 от Устава.

 

Б/. Главен инструктор по спорта и обучението.

 

Чл. 87. Отговаря за обучението на кучетата от породите Ризеншнауцер, Шнауцер и Цвергшнауцер, изпитите и реда за тяхното провеждане.

Чл. 88. Има право да дава задължителни указания на инструкторите по спорта и обучението.

Чл. 89. Ръководи шампионата за кучетата от породатаите Ризеншнауцер, Шнауцер и Цвергшнауцер.

Чл. 90. Назначава се от Управителния съвет и трябва да отговаря на изискванията по чл.85 от Устава.

Чл. 91. Инструктори по спорта и обучението.

91.1. Имат функциите на Главния инструктор по спорта и обучението в определения им район и определената им порода.

91.2. Инструкторът по спорта и обучението е длъжен да се съобразява със задължителните указания на Главния инструктор по въпросите на спорта и обучението.

91.3. Назначават се от Управителния съвет и трябва да отговарят на изискванията на чл.85 от Устава.

 

В/. Главен експерт-съдия.

 

Чл. 92. Отговаря за всички дейности свързани със съдийството и експерт-съдиите.

Чл. 93. Главния съдия наблюдава работата на експерт-съдиите и е длъжен да сезира Управителният съвет за неправилни техни решения, който може да отмени такива решения.

Чл. 94. Главния експерт-съдия се назначава от Управителният съвет и трябва да отговаря на изискванията по чл. 85 от Устава.

Чл. 95. Експерт-съдия.

95.1. Експерт-съдията съдейства на изложбите, организирани за породата, за която е избран да съди.

95.2. Експерт-съдията се назначава от Управителният съвет и трябва да отговаря на изискванията на чл.85 от Устава.

Чл. 96. Управителният съвет определя районите, в които се назначават отделните длъжности и определя техните функции в специален Правилник, валиден за всички райони.

Чл. 97. Управителният съвет провежда изпитите за отделните длъжности и издава документи за правоспособност.

Чл. 98. Решенията на УС свързани с отказ да се проведе изпит или да се издаде документ за правоспособност могат да се обжалват пред Общото събрание на БШК.

Чл. 99. Общото събрание на сдружението може да създаде комисии, които решават определени въпроси, като в решението за тяхното създаване определи техните функции и правомощия.

 

Х. РЕГИОНАЛНИ КЛУБОВЕ

 

Чл. 100. /1/. С решение на Общото събрание на Сдружението могат да се откриват и закриват регионални клубове извън населеното място, в което се намира седалището на сдружението.

/2/. Регионалните клубове не са юридически лица, поддържат връзка с органите на Сдружението чрез избран от своите членове координатор и извършват дейностите, определени с решението на Общото събрание за откриването им.

/3/. Регионалните групи водят книги за дейността си, който най-малко веднъж годишно се представят пред Управителния съвет на Сдружението, отчет за дейността на регионалният клуб и разходваните средства.

Чл. 101. Регионалният клуб е длъжен да се съобразява в своята работа със задължителните указания на органите на Сдружението.

Чл. 102. Регионалният клуб работи за постигане целите на Сдружението в района, в който е създаден.

Чл. 103. Регионалният клуб може:

- да популяризира дейността на Сдружението сред населението на района, в който е създаден;

- да подпомага своите членове при развъждането, отглеждането и обучението на кучета от породите Ризеншнауцер, Шнауцер и Цвергшнауцер чрез консултаций и др.;

- да провежда прегледи на подбора с оглед провеждане на националния шампионат за кучета от породите Ризеншнауцер, Шнауцер и Цвергшнауцер;

- да организира изпитания за годност на развъждането, изложения и и др.;

Чл. 104. Регионалният клуб е длъжен да информира органите на Сдружението за нарушения на стандарта, на условията за отглеждане и на Устава, както и да дава предложения за вземане на мерки за прекратяване на такива нарушения.

 

ХІ. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ, АРБИТРАЖ И ДИСЦИПЛИНАРНИ МЕРКИ

 

Чл. 105. Членовете на Сдружението уреждат свързаните с дейността на Сдружението спорове и разногласия помежду си в дух на приятелство. В случай, че те не могат да решат спора помежду си УС може да натовари конкретно лице /арбитър/, като посредник при решаване на спора. Ако спорът не бъде разрешен чрез посредничеството, то страните по него се обръщат към посочен от тях арбитър и се задължават да приемат неговото решение. Споровете между членовете на Сдружението и органи на Сдружението се разглеждат и решават от Контролният съвет.

Чл. 106. /1/.УС има право да налага наказания на членовете на БШК, които са нарушили Устава на Сдружението или с поведението си вредят на неговите интереси, като наложи някоя от следните дисциплинарни мерки:

1. предупреждение;

2. мъмрене;

3. забрана в книгата за развъждане;

4. забрана за изпит;

5. забрана за изложение;

6. временно спиране на членски права;

7. изключване на член от сдружението.

/2/. Дисциплинарните мерки по т.1 до т.6 имат временен характер и не могат да бъдат за повече от една година. Наложените дисциплинарни мерки могат да се обжалват от заинтересованите лица в срок 1 /един/ месец пред КС на Сдружението, който ги потвърждава, променя или отменя.

 

ХІІ. УЧАСТИЕ В ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ, СПОМАГАТЕЛНА И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА

 

Чл. 107. /1/. По решение на Управителният съвет БШК може да участва в други Сдружения за общественополезна дейност, търговски дружества или да извършва спомагателна дейност чрез такива дружества, с оглед на своята дейност и издръжката на сдружението.

/2/. По решение на Управителният съвет може да се създаде развъдник за развъждане, отглеждане и обучение на кучета от породите Ризеншнауцер, Шнауцер и Цвергшнауцер.

 

ХІІІ. ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

Чл. 108. /1/. Сдружението води документация, която е определена от неговия Устав или по решение на Общото събрание. Сдружението задължително води следните книги:

1. Книга на членовете на БШК. В нея се записват имената и адресите на всички членове на Сдружението, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете - юридически лица, както и кучетата от породите Ризеншнауцер, Шнауцер и Цвергшнауцер, ако притежават такива.

2. Книга за развъждане. В нея се записват всички направлявани от БШК селекционни връзки и постиженията на кучетата от породите Ризеншнауцер, Шнауцер и Цвергшнауцер, за които Сдружението има принос.

3. Книга за средствата на БШК и произтичащата от нея счетоводна документация.

Чл. 109. Съхраняването и воденето на книгите на Сдружението е задължение на Управителният съвет или на лицата, които по силата на Устава на Сдружението са длъжни да правят това.

Чл. 110. Управителният съвет е единственият орган на Сдружението, който може да го ангажира с издаването на :

1. Документ за направляване на селекционната връзка. Той представлява мнение на съответния експерт на Сдружението за най-подходящото чифтосване на кучетата от породите Ризеншнауцер, Шнауцер и Цвергшнауцер.

2. Селекционно удостоверение. Той е документ отразяващ чифтосването, акта на раждането от съответното куче от породите Ризеншнауцер, Шнауцер и Цвергшнауцер, броя на родените и тяхното качество, имената на кучетата, които се чифтосват, техните стопани, датата, а по мнение на експерта, който присъства при акта на връзката и раждането, и други данни имащи особенно значение. Този документ се подписва от съответният експерт и от стопаните на тези кучета. В него могат да се съдържат и препоръки за отглеждане на родените кучета от страна на Управителният съвет, който утвърждава документа.

3. Удостоверение за произход на кучето. Това удостоверение документира произхода на дадено куче, родено при направлявана от БШК селекционна връзка и съдържа имената на кучетата, чиито потомък се явява.

Чл. 111. Образците и таксите за издаваните от БШК документи се определят от Управителният съвет. Издаваните от БШК документи нямат задължителен характер за трети лица или държавни органи, освен ако по съответния ред не се постанови друго.

 

ХІV. ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Чл. 112. /1/. Сдружението се прекратява:

а/. с решение на Общото събрание;

б/. с решение на Съда постановено по иск на всеки заинтересуван или на прокурора, когато:

- не е учредено по законния ред;

- извършва дейност, която противоречи на закона и е противна на обществения ред или на добрите нрави;

- е обявено в несъстоятелност;

/2/. Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици.

/3/. В случаите на ал.1, б. “б” прекратяването се вписва служебно и Съдът назначава ликвидатор.

 

ХV. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 113. /1/. При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Сдружението.

/2/. Ликвидацията се извършва от УС на Сдружението. Той извършва предвидените от ТЗ действия по ликвидация на Сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на Сдружението.

Чл. 114. /1/. Останалото след удовлетворяване на кредиторите имуществно се предоставя по решение на съда на ЮЛ с нестопанска цел, определено за извършване на общесдтвенополезна дейност със същата или близка нестопанска цел, ако не е определена такава в Устава или Учредителният акт.

/2/. Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал./1/., то се предава на общината, в която е седалището на прекратеното ЮЛ с нестопанска цел. Общината е длъжна да предостави имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на прекратеното ЮЛ с нестопанска цел общественополезна дейност.

Чл. 115. Лицата, придобили имущество съгласно предходната точка, отговарят за задълженията на Сдружението до размера на придобитото.

 

ХVІ. ПРЕОБРАЗУВАНЕ

 

Чл. 116. Сдружението не може да се преобразува в ЮЛ с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в частна полза.

 

ХVІІ. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 117. /1/. Ежегодно до края на месец февруари УС съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на експерт-счетоводител.

/2/. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Сдружението и се разяснява годишният счетоводен отчет.

/3/. При годишното приключване се проверява годишният счетоводен отчет от един или няколко лицензирани експерт-счетоводители въз основа на счетоводството и отчета за дейността. Без проверката годишният счетоводен отчет не може да се приеме.

Чл. 118. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на З-на за счетоводството и Устава за годишното приключване.

Чл. 119. Експерт-счетоводителите се определят от Общото събрание. Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, той се назначава от УС.

Чл. 120. След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя, УС приема годишният счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на експерт-счетоводителя и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

Чл. 121. Съгласно разпоредбите на З-на за счетоводството, Сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Чл. 122. Сдружението не разпределя печалба.

 

ХVІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 123. /1/. БШК има свой печат, емблема, почетен знак и значка, с която отличава своите заслужили членове.

/2/. Сдружението издава прономеровани членски карти, удостоверяващи членството в него.

Чл. 124. За неуредените в настоящият Устав случаи, се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и на останалото действащо законодателство на Република България.

Чл. 125. Настоящият Устав е приет на учредително събрание на БШК на 21.12.1991 год., изменен на ОС от 31.05.1992 година, изменен и допълнен на Общо събрание на БШК проведено на 16.04.2001 година.“ се изменя и допълва на „Настоящият Устав е приет на учредително събрание на БШК на 21.12.1991 год., изменен на ОС от 31.05.1992 година, изменен и допълнен на Общо събрание на БШК проведено на 16.04.2001 година, изменен и допълнен на Общо събрание на БШК проведено на 14.01.2012 година, изменен и допълнен на Общо събрание на БШК проведено на 05.02.2017 година. 

 

 

София,

05,02,2017 г.

 

Friday the 7th. Custom text here - Joomla Site Templates